Imagem com background verde

1. Zakres stosowania i podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych dostarczanych przez użytkownika („Użytkownik”) witryny internetowej www.edpenergia.pl („Witryna”) w zakresie korzystania z Witryny i postanowień dotyczących żądanych usług dostępnych w Witrynie („Usługi”), w tym poprzez wypełnianie formularzy dostępnych
w Witrynie.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych (administrator danych):
EDP Energia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „EDP Energia Polska”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745590, NIP 7010845524, z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska, kapitał zakładowy: 8 505 000 PLN.

W każdej sprawie związanej z niniejszą Polityką prywatności można skontaktować się
z administratorem danych w następujący sposó::

2. Zebrane dane osobowe

EDP ENERGIA POLSKA gromadzi następujące kategorie danych osobowych („Dane osobowe”):

3. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

W odniesieniu do usług EDP ENERGIA POLSKA w ramach Witryny dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o dopasowanie Serwisu do sposobów korzystania oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych EDP ENERGIA POLSKA udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia dane Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes EDP ENERGIA POLSKA). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest także przetwarzanie danych Użytkownika w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub pozasądowych.

W odniesieniu do wysyłania zamówionych informacji z Witryny na podane w ramach Witryny dane osobowe, to podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

EDP ENERGIA POLSKA może przetwarzać także dane Użytkowników w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na EDP i wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec organów podatkowych) – przetwarzanie danych w tym celu jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega EDP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcy

W Celach umownych Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców zlokalizowanych na terenie UE: (a) odpowiedni zewnętrzny usługodawca EDP ENERGIA POLSKA, któremu powierzono czynności przetwarzania, świadczący usługi lub pomoc i porady dla EDP ENERGIA POLSKA, w szczególności, ale nie wyłącznie, w zakresie technologii, księgowości, zagadnień administracyjnych, prawnych, ubezpieczeniowych, IT; (b) inne spółki należące do grupy EDP oraz (c) osoby i organy, których prawo dostępu do Danych osobowych wynika z przepisów prawa wydanych przez uprawnione do tego władze.

W Celach związanych z uzasadnionym interesem Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców zlokalizowanych na terenie UE: (a) stron trzecich, którym powierzono czynności przetwarzania, (b) innych spółek w ramach grupy EDP, (c) potencjalnego nabywcy EDP ENERGIA POLSKA oraz podmiotów powstałych w wyniku połączenia lub jakiejkolwiek innej transformacji z udziałem EDP ENERGIA POLSKA, (d) odpowiednich władz.

Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców zlokalizowanych na terenie UE: (a) odpowiedni zewnętrzny usługodawca EDP ENERGIA POLSKA, któremu powierzono czynności przetwarzania, świadczący usługi lub pomoc i porady dla EDP ENERGIA POLSKA, w szczególności, ale nie wyłącznie, w zakresie technologii, księgowości, zagadnień administracyjnych, prawnych, ubezpieczeniowych, IT; (b) inne spółki należące do grupy EDP oraz (c) osoby i organy, których prawo dostępu do Danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami. W takich przypadkach wymagane jest od tych podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz podlegają one weryfikacji czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

5. Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w różnych okresach, zależnie od poszczególnego celu:

6. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez EDP ENERGIA POLSKA danych osobowych:

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownikowi ponadto przysługuje:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f). Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja Użytkownika. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyrazi Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.